Web Title:六年甲班六年甲班

六年甲班 2020-04-28 聯絡簿

今日作業
 1. 今天上網將國語 easy 派的任務完成  (共七課,每課有 20 題選擇題)
 2. 今數作 P26 、 P27 訂簽
 3. 明天小考:國語第一到第六課;數學第一、二單元
 4. 停課不停學:國語期中考 easy 派,線上作業作答;數學均一教育平台,完成指定任務
 5. 4/30 前英語大會考檢核到第九關

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12

打掃校園啦

倒數計時

2020 畢業典禮

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

本站管理員