Web Title:六年甲班六年甲班

2020-06-17 聯絡簿

今日作業
 1. 明天畢業考第二天,考自然、國語、英語和成語。
 2. 國語線上測驗 EASY 派請上網作答。
 3. 複習國語第八到第十一課的課文、習作、甲乙本和練習簿。

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12

打掃校園啦

倒數計時

2020 畢業典禮

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

本站管理員