Web Title:六年甲班六年甲班

2020-05-29 聯絡簿

今日作業
 1. 語甲語乙兩本全部一定要讀兩遍
 2. 數卷一張兩面寫完
 3. 後營簡訊請家長過目
 4. 星期一小考社會 3-2 和自然 2-3

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12

打掃校園啦

倒數計時

2020 畢業典禮

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

本站管理員